Izvršilni postopki in postopki osebnega stečaja: Vpliv Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) na izvršilne postopke in na postopke osebnega ste

 

Pripravila: Dida Volk,

sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

 

 

 

Izvzetje iz izvršbe in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja

 

Vpliv na izvršilne postopke in postopke osebnega stečaja ureja 92. člen ZIUZEOP in sicer so vsi prejemki, izplačani na podlagi ZIUZEOP, izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki izvzetja iz izvršbe sicer ureja v 101. členu. Prav tako so ti prejemki izvzeti iz davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), ki izvzetja (v enakem obsegu, kot 101. člene ZIZ) ureja v 159. členu ZDavP-2. Tudi v postopku osebnega stečaja na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) so ti prejemki izvzeti iz stečajne mase stečajnega dolžnika.

 

Tako lahko zaključimo, da bodo vsi prejemki, ki jih bodo upravičenci prejeli na podlagi ZIUZEOP, izvzeti iz izvršbe in sicer v primeru izvršbe na dolžnikovo plačo in druge stalne prejemke,[1] ter v primeru izvršbe na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet.[2] Za delodajalce in ostale dolžnikove dolžnike, ki izplačujejo plačo in druge stalne prejemke (na primer pokojnino) to novo izvzetje prejemkov, izplačanih na podlagi ZIUZEOP, ne bo predstavljalo težav. Drugače je z organizacijami za plačilni promet, ki morajo sicer na podlagi 136. člena ZIZ upoštevati omejitve izvršbe iz 102. člena ZIZ in izvzetja iz izvršbe iz 101. člena ZIZ (ter tudi izvzetja in omejitve po ZDavP-2), vendar nimajo tako neposrednega »stika« s prejemkom, kot ga imajo na primer delodajalci. Zato je edina informacija glede vrste prejemka oziroma priliva na račun koda namena plačila.[3]

 

(!) Vsi izplačevalci prejemkov na podlagi ZIUZEOP bodo morali uporabiti (pravilno) kodo namena plačila, iz katere bo lahko organizacija za plačilni promet razbrala, da gre za prejemek izplačan na podlagi ZIUZEOP.

 

Odlog izvršbe in zadržanje davčne izvršbe

 

Odlog izvršbe (tj. druge faze izvršilnega postopka) urejajo 71. do 75. člen ZIZ in sicer lahko predlog za odlog izvršbe vložijo upnik, dolžnik in tretji. V ZDavP-2 je zadržanje davčne izvršbe urejeno v 154. členu, na podlagi katerega lahko davčni organ s sklepom zadrži že začeti postopek davčne izvršbe kadar so za to izpolnjeni v zakonu določeni pogoji.[4] Na podlagi ZIUZEOP se bodo vse (sodne) izvršbe odložile in vsi davčne izvršbe zadržale z dnem uveljavitve ZIUZEOP. To pa pomeni, da ni podlage za odlog oziroma zadržanje izvršbe dokler ZIUZEOP ne začne veljati. Postavlja se sicer vprašanje ali se lahko glede tega vprašanja uporabi tudi 20. člen ZIUZEOP, ki določa čas trajanja ukrepov.[5] Menim, da določbe 20. člena ZIUZEOP za ta primer ni mogoče uporabiti, saj 93. člen ZIUZEOP jasno določa, da izvršba odloži oziroma zadrži šele z dnem uveljavitve zakona. Treba je spomniti, da bodo izvrševalci sklepov morali s 1. junijem 2020 (v primeru, da ne pride do podaljšanja še za 30 dni) odloženo izvršbo po uradni dolžnosti nadaljevati.[6] 

 

(!) Izvršba se ne odloži, če gre za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.[7]

 

 

[1] 128. do 135. člen ZIZ.

[2] 136. do 151. člen ZIZ.

[3] Na spletni stranki Združenja bank Slovenije je objavljen šifrant kod namena plačila.

[4] 1. in 2. točka prvega odstavka 154. člena ZDavP-1.

[5] Od 13. marca 2020 do 31. maja 2020 podaljšanje še za 30 dni v primeru, če do 15. maja 2020 epidemija COVID-19 ni preklicana.

[6] Prvi odstavek 75. člena ZIZ.

[7] Tretji odstavek 93. člena ZIUZEOP.

 

 

 

 

 

Strokovna posvetovalnica

Koncept temelji na principu članstva, s katerim vam na kakovosten, cenovno ugoden, praktično preverjen in aktualen način posredujemo strokovna znanja in nasvete - kombinacija strokovnih delavnic in individualnega svetovanja.

Napovedujemo

25.11. 2020
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

10.11. 2020
Zavarovanje plačil v poslovni in sodni praksi

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

14.10. 2020
Aktualna vprašanja lastninske pravice na nepremičninah

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

13.10. 2020
Vrste objektov in vrste gradenj po novem Gradbenem zakonu

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

08.10. 2020
Pravni in davčni vidiki leasinških in faktorinških poslov

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

07.10. 2020
Pregled najpomembnejših institutov delovnega prava

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

24.09. 2020
Nadzorni odbor občin

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

24.09. 2020
Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist

Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana

Več

23.09. 2020
Javna naročila

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

22.09. 2020
Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

17.09. 2020
Dovoljenja za gradnjo, uporabo in legalizacijo objektov po novem Gradbenem zakonu

City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15, Ljubljana

Več

15.09. 2020
SPLETNI SEMINAR Upravljanje operativnih tveganj

Spletna platforma ZOOM

Več

15.09. 2020
Medicinsko pravo v luči izrednih razmer

Spletna platforma Zoom

Več

Kontakt

Izpolnite kontaktni obrazec in nam pošljite povpraševanje, predlog, pripombo. Z veseljem vam odgovorimo.